Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 30. kalendárnom týždni

V 30. kalendárnom týždni boli dňa 20.07.2020 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 4 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k. ú. obcí Plešivec, Gemerská Hôrka, Ardovo a Kečovo.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce Plešivec nie je v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou, v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ) v chemickom ukazovateli železo.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce Gemerská Hôrka nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemickom ukazovateli voľný chlór.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce Ardovo  je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce Kečovo nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemickom ukazovateli voľný chlór.

 

 

 

V Rožňave 28.07.2020                                                                                                                                Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                               vedúca odd. HŽPaZ