Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 31. kalendárnom týždni

V 31. kalendárnom týždni boli dňa 02.08.2021 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Lúčka  a Krásnohorská Dlhá Lúka a 3 vzorky pitnej vody z individuálnych vodovodov v k.ú. obce Krásnohorská Dlhá Lúka a v k.ú. obce Drnava.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k.ú. obcí Lúčka  a Krásnohorská Dlhá Lúka v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení vyhlášky č. 97/2018 Z.z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z.z. “ ).

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Krásnohorská Dlhá Lúka – Semenoles, Lesy SR nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v mikrobiologickom ukazovateli Enterokoky.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Drnava – Zdravotné stredisko, Kaderníctvo nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v mikrobiologických ukazovateľoch Escherichia coli, Koliformné baktérie, Enterokoky, Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C, Kultivovateľné mikroorganizmy  pri 36 °C, Abiosestón a v chemických ukazovateľoch zákal a železo.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Drnava – Pohostinstvo Kömleiová nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v mikrobiologickom ukazovateli Koliformné baktérie.

 

 

 

 

V Rožňave   12.08.2021                                                                  Ing. Jana Hricková

                                                                                                          vedúca odd. HŽPaZ