Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 31. kalendárnom týždni

V 31. kalendárnom týždni boli dňa 31.07.2023 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 3 vzorky pitnej vody z verejných  vodovodov v k. ú. obcí Krásnohorská Dlhá Lúka, Lúčka, Krásnohorské Podhradie a 1 vzorka pitnej vody bola odobratá z individuálneho vodovodu v k. ú. obce  Krásnohorská Dlhá Lúka – Semonoles, Čermošná.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov a individuálneho vodovodu v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú  ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody  a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému  zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov.

 

V Rožňave   10.08.2023                                                                                                                         Ing. Jana Hricková                                                                                                                                                                   vedúca odd. OHŽPaZ