Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 31. kalendárnom týždni

V 31 . kalendárnom týždni boli dňa 27.07.2020 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 4 vzorky pitnej vody, 2 z verejných vodovodov v k. ú. obcí Pača a Krásnohorská Dlhá Lúka a 2 vzorky pitnej vody z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Lipovník a mesta Rožňava.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k. ú. obcí Pača a Krásnohorská Dlhá Lúka v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou, v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ).

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Lipovník Krass s.r.o. Farma – Hospodársky dvor, nieje v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v chemických ukazovateľoch farba, chemická spotreba kyslíka manganistanom, železo a absorbancia a v mikrobiologických ukazovateľoch – Escherichia coli, Koliformné baktérie.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. mesta Rožňava Hydinárska farma, Domäsko s.r.o., nieje v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v chemických ukazovateľoch pach a voľný chlór.

V Rožňave 06.08.2020                                                                    Ing. Jana Hricková

vedúca odd. HŽPaZ