Informácie o kvalite pitnej vody  na území okresu Rožňava v 32. a 33. kalendárnom týždni

V 32. kalendárnom týždni bola dňa 10.08.2022 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobratá 1 vzorka pitnej vody z verejného vodovodu v k. ú. obce Dedinky, 1 vzorka vody bola odobratá v rámci štátneho zdravotného dozoru z voľne prístupného prameňa v k.ú. obce Gemerská Poloma  – prameň Žläbok.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce  Dedinky je v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ).

Analyzovaná vzorka vody odobratá  z voľne prístupného prameňa v k.ú. obce Gemerská Poloma  – prameň Žläbok nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemickom ukazovateli reakcia vody.

V 33. kalendárnom týždni bolo dňa 15.08.2022 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobratých 7 vzoriek pitných vôd  z verejných vodovodov v k. ú. obcí Gočovo, Vyšná Slaná, Rejdová, Slavošovce, Ochtiná, 2 vzorky pitnej vody boli odobraté z individuálnych vodovodov v k.ú. obcí Betliar – TKM Penzión Betliar  a Vyšná Slaná – RS Baník pod Radzimom.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k.ú. obcí Rejdová a Ochtiná sú v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Gočovo nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v mikrobiologických ukazovateľoch  Escheriachia coli a  Koliformné baktérie.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Vyšná Slaná nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v mikrobiologických ukazovateľoch Escherichia coli a Koliformné baktérie.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného  vodovodu  k.ú. obce Slavošovce – Drogéria – Zmiešaný tovar  nie  je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v mikrobiologických ukazovateľoch  Escheriachia coli, Koliformné baktérie a Enterokoky.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného  vodovodu  k.ú. obce Slavošovce – SHP Slavošovce a.s. nie  je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v mikrobiologických ukazovateľoch  Escheriachia coli, Koliformné baktérie a Enterokoky.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k. ú. obce Betliar – TKM Penzión Betliar nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v mikrobiologickom ukazovateli Koliformné baktérie.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k. ú. obce Vyšná Slaná – RS Baník pod Radzimom  je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z..

 

V Rožňave   25.08.2022                                                                                                                               Ing. Jana Hricková                                                                                                                                                                                                                  vedúca odd. HŽPaZ