Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 32. a 33. kalendárnom týždni

V 32. kalendárnom týždni bola dňa 11.08.2021 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobratá 1 vzorka pitnej vody z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Stratená, časť Dobšinská Ľadová Jaskyňa – Vstupný areál jaskyne.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu  v k.ú. obce  Stratená, časť Dobšinská Ľadová Jaskyňa – Vstupný areál jaskyne nie je v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení Vyhlášky MZ SR č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ) v mikrobiologických ukazovateľoch Escherichia coli, Koliformné baktérie a Enterokoky.

V 33. kalendárnom týždni bolo  dňa 16.08.2021 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobratých 7 vzoriek pitných vôd z verejných vodovodov v k.ú. obcí Rejdová, Vyšná Slaná, Gočovo, Markuška a Slavošovce.

Analyzované vzorky pitných vôd odobraté z verejných vodovodov v k.ú. obcí Rejdová, Vyšná Slaná a Markuška v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Gočovo nie je  v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v mikrobiologických ukazovateľoch Escherichia coli, Koliformné baktérie, Enterokoky, Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22oC a Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36oC.

Analyzovaná vzorka pitnej  vody  odobratá z verejného vodovodu  v k.ú. obce  Slavošovce,  časť závod – Pošta nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v mikrobiologických ukazovateľoch Escherichia coli, Koliformné baktérie, Enterokoky a Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22oC.

Analyzovaná vzorka pitnej  vody  odobratá z verejného vodovodu  v k.ú. obce  Slavošovce, časť závod – Potraviny COOP Jednota nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v mikrobiologickom  ukazovateli Enterokoky.

 

V Rožňave   25.08.2021                                                                                                                                                           Ing. Jana Hricková                                                                                                                                                                                                         vedúca odd. HŽPaZ