Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 32. kalendárnom týždni

V 32. kalendárnom týždni boli dňa 09.08.2021 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 4 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Slavošovce, Ochtiná, Markuška a v k.ú. mesta Rožňava a 1 vzorka pitnej vody z individuálneho vodovodu  v k.ú. obce Ochtiná.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu  v k.ú. obce Slavošovce nie je v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou, v znení Vyhlášky MZ SR č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ) v chemickom ukazovateli reakcia vody a mikrobiologických ukazovateľoch Escherchia coli, Koliformné baktérie a Enterokoky.

Analyzovaná vzorka pitnej vody  odobratá z verejného vodovodu  v k.ú. obce Ochtiná nie je  v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v chemickom ukazovateli voľný chlór a senzorickom ukazovateli pach.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá  z individuálneho vodovodu  v k.ú. obce Ochtiná – Rómska osada  nie je v súlade s limitmi ustanovenými vo vyhláške č. 247/2017 Z. z. v chemickom ukazovateli reakcia vody.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu  v k.ú. obce Markuška nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v mikrobiologickom ukazovateli Enterokoky.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu  v k.ú. mesta Rožňava nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v chemickom ukazovateli železo.

V rámci štátneho zdravotného dozoru bola  dňa 11.08.2021 odobratá 1 vzorka vody z bazéna pri Rekreačnom stredisku Baník pod Radzimom vo Vyšnej Slanej, 1 vzorka vody z detského veľkého bazéna a 1 vzorka vody z plaveckého bazéna kúpaliska v Rožňave a 1 vzorka z vodnej nádrže Palcmanská Maša v k. ú. Dedinky – pláž.

Kvalita vody vo vodnej nádrži Palcmanská Maša v k. ú. obce Dedinky spĺňa požiadavky na kvalitu vody ustanovené vyhláškou MZ SR č. 309/2012 Z. z. o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie.

Kvalita vody v bazéne  pri Rekreačnom stredisku Baník pod Radzimom vo Vyšnej Slanej nespĺňa požiadavky na kvalitu vody v umelom kúpalisku ustanovené Vyhláškou MZ SR č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku ( ďalej len „ vyhláška č. 308/2012 Z. z. “ ) v  ukazovateli reakcia vody a v mikrobiologických ukazovateľoch Črevné enterokoky a Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 ± 1°C.

Kvalita vody v detskom veľkom bazéne a v plaveckom bazéne kúpaliska v Rožňave  spĺňa požiadavky na kvalitu vody v umelom kúpalisku ustanovené vyhláškou č. 308/2012 Z. z..

 

 

 

V Rožňave  18.08.2021                                                           Ing. Jana Hricková                                                                                                             

                                                                                                   vedúca odd. HŽPaZ