Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v  32. kalendárnom týždni

V 32. kalendárnom týždni bola dňa 03.08.2020 v rámci štátneho zdravotného dozoru odobratá 1 vzorka vody z vodnej nádrže Palcmanská Maša v k. ú. Dedinky – pláž.

Kvalita vody vo vodnej nádrži Palcmanská Maša v k. ú. obce Dedinky spĺňa požiadavky na kvalitu vody ustanovené vyhláškou MZ SR č. 308/2012 Z.z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku.

V uvedenom kalendárnom týždni bolo dňa 03.08.2020 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobratých 5 vzoriek pitnej vody z verejných vodovodov v k. ú. obcí Dedinky, Dedinky- Dobšinská Maša, Nižná Slaná – obec a Betliar a mesta Dobšiná .

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k. ú. obcí Dedinky, Nižná Slaná – obec a Betliar v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou, v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ).

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá verejného vodovodu v k.ú. obce Dedinky – Dobšinská Maša, nieje v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v chemickom ukazovateli železo.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá verejného vodovodu v k.ú. mesta Dobšiná, nieje v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v chemickom ukazovateli voľný chlór.

V Rožňave 14.08.2020                                                                  Ing. Jana Hricková

vedúca odd. HŽPaZ