Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 33. kalendárnom týždni

 

V 33. kalendárnom týždni boli dňa 14.08.2023 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 3 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Rejdová, Vyšná Slaná, Gočovo a 2 vzorky pitnej vody boli odobraté v k.ú. Gemerská Hôrka (Obecný úrad a Essity).

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté  z verejného vodovodu v k.ú. obcí Rejdová, Vyšná Slaná, Gemerská Hôrka sú  v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú  ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody  a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému  zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov (ďalej len „ vyhláška č. 91/2023 Z. z.“ ).

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá  z verejného vodovodu v k.ú. obce Gočovo     nie je  v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z.z.,v chemickom ukazovateli -železo.

V rámci štátneho zdravotného dozoru bola dňa 14.08.2023 odobratá 1 vzorka vody z vodnej nádrže Palcmanská Maša -pláž v k.ú.obce Dedinky a 1 vzorka z bazénu RS Baník pod Radzimom vo Vyšnej Slanej.  

Kvalita vody vo vodnej nádrži Palcmanská Maša – pláž v k. ú. obce Dedinky spĺňa požiadavky na kvalitu vody ustanovené vyhláškou MZ SR č. 309/2012 Z.z. o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie. Kvalita vody v bazéne RS Baník pod Radzimom spĺňa požiadavky na kvalitu vody v umelom kúpalisku ustanovené Vyhláškou MZ SR č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku (ďalej len „vyhláška č. 308/2012 Z. z.“)

 

 

 

 

 

 

 

V Rožňave   23.08.2023                                                                                               Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                         vedúca odd. HŽPaZ