Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 33. kalendárnom týždni

V 33. kalendárnom týždni boli dňa 10.08.2020 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 3 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k. ú. obcí Slavošovce, Ochtiná a v k. ú. mesta Rožňava.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce Slavošovce nie je v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou, v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ) v chemickom ukazovateli železo.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce Ochtiná nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v chemických ukazovateľoch železo a voľný chlór.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. mesta Rožňava  je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z..

 

 

 

V Rožňave 20.08.2020                                                                                                                                                        Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                                                            vedúca odd. HŽPaZ