Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 34. kalendárnom týždni

V 34. kalendárnom týždni bolo dňa 17.08.2020 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobratých 5 vzoriek pitnej vody, 3 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k. ú. obcí Vyšná Slaná, Rejdová a v k.ú. mesta Dobšiná a 2 vzorky pitnej vody boli odobraté z individuálnych vodovodov v k.ú. mesta Dobšiná – Kovostroj a.s. Cípová ul. a v k. ú. obce Vyšná Slaná – Rekreačné stredisko Baník pod Radzimom.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k. ú. obce Vyšná Slaná a v k. ú. mesta Dobšiná v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou, v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ).

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce Rejdová nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v mikrobiologických ukazovateľoch Escherichia coli a Koliformné baktérie.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z individuálnych vodovodov  v k. ú. mesta Dobšiná – Kovostroj a.s. Cípová ul. a v  k. ú. obce Vyšná Slaná – Rekreačné stredisko Baník pod Radzimom   v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z.

 

 

 

V Rožňave 27.08.2020                                                                                                                                                            Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                                                                vedúca odd. HŽPaZ