Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 35. a 36. kalendárnom týždni

V 35. kalendárnom týždni bolo dňa 24.08.2020 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobratých 5 vzoriek pitnej vody – 3 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k. ú. obcí Silická Brezová, Rejdová a 2 vzorky pitnej vody z individuálnych vodovodov v k.ú. obce Plešivec – Pekáreň Jánosdeák – výrobňa a v k.ú. obce Gemerská Poloma – Podsuľová – Eurotalc s.r.o., Štôlňa Elisabeth 1.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k. ú. obcí Silická Brezová a Rejdová v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou, v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ).

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k. ú. obce Plešivec – Pekáreň Jánosdeák  je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu  v k. ú. obce Gemerská Poloma – Podsuľová – Eurotalc s.r.o., Štôlňa Elisabeth 1 nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v chemických ukazovateľoch železo a reakcia vody.

V 36. kalendárnom týždni bolo dňa 02.09.2020 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobratých 5 vzoriek pitnej vody, 3 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k. ú. obcí Hanková, Brdárka, Štítnik a 2 vzorky pitnej vody z individuálnych vodovodov v k.ú. obce Rochovce – Potraviny COOP Jednota a v k.ú. obce Slavec  – Potraviny COOP Jednota.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k. ú. obcí Hanková, Brdárka, Štítnik   v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu  v k. ú. obce Rochovce – Potraviny COOP Jednota nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v mikrobiologických ukazovateľoch Koliformné baktérie a Enterokoky a v chemickom ukazovateli reakcia vody.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu  v k. ú. obce Slavec – Potraviny COOP Jednota nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v chemických ukazovateľoch železo a dusičnany.

 

 

 

V Rožňave 10.09.2020                                                                                                                                              Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                                                   vedúca odd. HŽPaZ