Informácie o kvalite pitnej vody  na území okresu Rožňava v 35. kalendárnom týždni

V 35. kalendárnom týždni bolo dňa 28.08.2023 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobratých 5 vzoriek pitnej vody z verejných vodovodov v k. ú. obcí Rudná, Rakovnica, Koceľovce, Rozložná a Kunova Teplica.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k. ú. obcí Rudná, Rakovnica, Rozložná a Kunova Teplica sú v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 91/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú  ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody  a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému  zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov (ďalej len „vyhláška č. 91/2023 Z. z.“).

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce Koceľovce nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z. z. v chemickom ukazovateli voľný chlór a senzorickom ukazovateli pach.

 

V Rožňave   08.09.2023                                                                                                         Ing. Jana Hricková                                                                                                                                                                                                              vedúca oddelenia OHŽPaZ