Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 36. kalendárnom týždni

V 36. kalendárnom týždni bolo dňa 05.09.2022 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobratých 8 vzoriek pitnej vody  z verejných vodovodov v k. ú. mesta  Rožňava, v k. ú. obce  Ardovo – Obecný úrad a rodinný dom č.8, v k. ú. obce  Vyšná Slaná- Potraviny Coop Jednota a Obecný úrad, v k. ú. obce  Jablonov nad Turňou a v k. ú. obce  Gočovo – Potraviny Coop Jednota a Materská škola.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce  Ardovo – rodinný dom č.8  nie je v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ) v mikrobiologickom ukazovateli Enterokoky.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k. ú. mesta  Rožňava, v k. ú. obce  Ardovo, v k. ú. obce  Vyšná Slaná, v k. ú. obce Jablonov nad Turňou a v k. ú. obce  Gočovo sú v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z.

 

 

V Rožňave   13.09.2022                                                                                                                                              Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                                                      vedúca odd. HŽPaZ