Informácie o kvalite pitnej vody  na území okresu Rožňava v 36. kalendárnom týždni

V 36. kalendárnom týždni boli dňa 04.09.2023 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky  pitnej vody z verejných vodovodov v k. ú. obcí Silica a Jablonov nad Turňou.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k. ú. obcí Silica a Jablonov nad Turňou sú v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 91/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú  ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody  a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému  zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov (ďalej len „vyhláška č. 91/2023 Z. z.“).

Dňa 06.09.2023 boli v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté  3 vzorky  pitnej vody z verejných vodovodov v k. ú. obcí Hanková, Brdárka, Štítnik, 1 vzorka pitej vody bola odobratá z individuálneho vodovodu v k. ú. obce Rožňavské Bystré – Predajňa potravín a zmiešaného tovaru č. 241 a 1 vzorka pitnej vody bola odobratá v rámci štátneho zdravotného dozoru v k. ú. obce Slavošovce – úpravňa vody.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce Hanková nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z. z. v mikrobiologickom ukazovateli Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22o C a v chemickom ukazovateli železo.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce Brdárka nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z. z. v mikrobiologickom ukazovateli Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22o C.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z úpravne vody v k. ú. obce Slavošovce nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z. z. v chemickom ukazovateli voľný chlór.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce Štítnik  je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z. z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho  vodovodu v k. ú. obce Rožňavské Bystré – Predajňa potravín a zmiešaného tovaru č. 241 nie  je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z. z. v mikrobiologickom ukazovateli Koliformné baktérie.

 

V Rožňave  14.09.2023                                                                                                                                 Ing. Jana Hricková                                                                                                                                                                          vedúca oddelenia OHŽPaZ