Informácie o kvalite pitnej vody  na území okresu Rožňava v 36. kalendárnom týždni

V 36. kalendárnom týždni boli dňa 06.09.2021 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 3 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Silická Jablonica, Jablonov nad Turňou  a v k.ú. mesta  Rožňava.

Analyzované vzorky pitných vôd  odobraté z verejných vodovodov  v k.ú. obcí  Silická Jablonica, Jablonov nad Turňou a v k.ú. mesta Rožňava  v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení Vyhlášky MZ SR č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ).

Dňa 08.09.2021 boli v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 4 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Hanková, Brdárka, Slavošovce – Úpravňa vody, Štítnik, 1 vzorka pitnej vody bola odobratá z individuálneho vodovodu v k ú. obce Rochovce – Potraviny COOP Jednota a 1 vzorka vody bola odobratá v rámci štátneho zdravotného dozoru z prameňa hromadného zásobovania v k.ú. obce Rožňavské Bystré – Rómska osada.

Analyzované vzorky pitných vôd  odobraté z verejných vodovodov  v k.ú. obcí  Brdárka a Štítnik  v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu  v k.ú. obce  Hanková nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemickom ukazovateli železo.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu  v k.ú. obce  Slavošovce – Úpravňa vody nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v mikrobiologických ukazovateľoch Escherichia coli, Koliformné baktérie, Enterokoky a Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22oC.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu  v k.ú. obce  Rochovce – Potraviny COOP Jednota nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou    č. 247/2017 Z.z. v mikrobiologickom ukazovateli Koliformné baktérie a v chemickom ukazovateli reakcia vody.

Analyzovaná vzorka vody odobratá z prameňa hromadného zásobovania v k.ú. obce Rožňavské Bystré – Rómska osada nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v mikrobiologickom ukazovateli Koliformné baktérie.

 

 

 

V Rožňave   16.09.2021                                                                Ing. Jana Hricková                                               

                                                                                                         vedúca odd. HŽPaZ