Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 37. kalendárnom týždni

V 37. kalendárnom týždni boli dňa 07.09.2020 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 3 vzorky pitných vôd, 1 vzorka pitnej vody z verejného vodovodu v k. ú. obce Hrušov a 2 vzorky pitnej vody z individuálnych vodovodov v k.ú. obcí Lipovník – Koliba Soroška a Jablonov nad Turňou – Eustream, a.s. Bratislava.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce Hrušov nie je v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou, v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ) v chemickom ukazovateli železo.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z individuálnych vodovodov  v k. ú. obce Lipovník – Koliba Soroška a v k. ú. obce Jablonov nad Turňou – Eustream, a.s. Bratislava v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z..

 

 

 

V Rožňave 18.09.2020                                                                                                                                                                          Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                                                                              vedúca odd. HŽPaZ