Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 38. a 39. kalendárnom týždni

V 38. kalendárnom týždni boli dňa 19.09.2022 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k. ú. obce Dedinky a v k.ú. mesta Dobšiná.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov nie v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ) v chemickom ukazovateli horčík – stanovený obsah horčíka je nižší ako jeho odporúčaná hodnota.

V  39. kalendárnom týždni boli dňa 26.09.2022 v rámci monitorovania pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 4 vzorky pitnej vody z  verejných vodovodov v k.ú. obcí Betliar, Gemerská Poloma, Henckovce, Kobeliarovo, 1 vzorka pitnej vody bola odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Betliar – Zariadenie pre seniorov Zálesák a 1 vzorka vody bola odobratá v rámci štátneho zdravotného dozoru v k. ú. obce Kobeliarovo – prameň hromadného zásobovania.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov a individuálneho vodovodu  sú v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z.

Analyzovaná vzorka vody odobratá z prameňa hromadného zásobovania v k. ú. obce Kobeliarovo nie  je  v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v mikrobiologických ukazovateľoch Escherichia coli a Koliformné baktérie.

 

V Rožňave   05.10.2022                                                                                                                                  Ing. Jana Hricková                                                                                                                                                                                                                     vedúca odd. HŽPaZ