Informácie o kvalite pitnej vody  na území okresu Rožňava v 38. kalendárnom týždni

V 38. kalendárnom týždni boli dňa 18.09.2023 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 3 vzorky  pitnej vody z verejných vodovodov v k. ú. obcí Dedinky, Dedinky – Dobšinská Maša a v k.ú. mesta Dobšiná,  1 vzorka pitnej vody bola odobratá z individuálneho vodovodu v k. ú. obce Vyšná Slaná – Rekreačné stredisko Baník pod Radzimom – Chata Radzim.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k. ú. obcí Dedinky, Dedinky – Dobšinská Maša sú v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 91/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú  ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody  a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému  zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov (ďalej len „vyhláška č. 91/2023 Z. z.“).

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. mesta Dobšiná nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z. z. v mikrobiologickom ukazovateli Escherichia coli.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho  vodovodu v k. ú. obce Vyšná Slaná – Rekreačné stredisko Baník pod Radzimom – Chata Radzim nie  je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z. z. v mikrobiologickom ukazovateli Koliformné baktérie.

Dňa 20.09.2023 bola v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobratá  1 vzorka  pitnej vody z verejného vodovodu v k. ú. obce Čučma, 3 vzorky pitnej vody boli odobraté z individuálnych vodovodov v k. ú. obce Jovice – Hostinec Slniečko, Potraviny COOP Jednota, Materská škola a 1 vzorka vody bola odobratá v rámci štátneho zdravotného dozoru z prameňa voľne prístupného obyvateľom v k. ú. obce Čučma – prameň Hideg kút.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce Čučma je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z. z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho  vodovodu v k. ú. obce Jovice – Hostinec Slniečko č. 65, nie  je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z. z. v mikrobiologických ukazovateľoch  Koliformné baktérie, Črevné enterokoky, Kultivovateľné mikroorganizmy  pri 22oC, Kultivovateľné mikroorganizmy  pri 36oC.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho  vodovodu v k. ú. obce Jovice – Potraviny COOP Jednota, nie  je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z. z. v mikrobiologických ukazovateľoch  Koliformné baktérie, Črevné enterokoky, Kultivovateľné mikroorganizmy  pri 22oC, Kultivovateľné mikroorganizmy  pri 36oC.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho  vodovodu v k. ú. obce Jovice – Materská škola, nie  je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z. z. v mikrobiologickom ukazovateli  Črevné enterokoky.

Analyzovaná vzorka vody odobratá z prameňa voľne prístupného obyvateľom  Hideg kút v k. ú. obce Čučma, nie  je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z. z. v mikrobiologických ukazovateľoch Escherichia coli, Koliformné baktérie, Črevné enterokoky.

 

V Rožňave  29.09.2023                                                                                                    Ing. Jana Hricková                                                                                                                                                                                                  vedúca oddelenia OHŽPaZ