Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 39. – 41. kalendárnom týždni

V 39. kalendárnom týždni boli dňa 21.09.2020 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitných vôd z verejných vodovodov v k. ú. obcí Rozložná a Koceľovce.  

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce Rozložná nie je v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou, v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ) v mikrobiologických  ukazovateľoch Escherichia coli, Koliformné baktérie a Kultivovateľné mikroorganizmy.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Koceľovce nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v chemickom ukazovateli horčík.

V 40. kalendárnom týždni boli dňa 28.09.2020 vykonané 2 kontrolné odbery vzoriek pitných vôd z verejného vodovodu v k.ú obce Rozložná. Obe analyzované vzorky sú v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z..

Dňa 30.09.2020 boli v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 4 vzorky pitných vôd z verejných vodovodov v k. ú. obcí Dlhá Ves, Brzotín a v    k. ú. mesta Rožňava.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce Dlhá Ves nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemickom ukazovateli železo.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejného vodovodu v k.ú. obce Brzotín v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. mesta Rožňava je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z..

V 41. kalendárnom týždni boli dňa 05.10.2020 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitných vôd z verejných vodovodov v k. ú. obce Krásnohorské Podhradie a v k. ú. mesta Rožňava. 

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k. ú. obce Krásnohorské Podhradie a v k. ú. mesta Rožňava nie v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou  č. 247/2017 Z. z. v chemickom ukazovateli voľný chlór.

 

 

 

V Rožňave 15.10.2020                                                                                                                                                             Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                                                            vedúca odd. HŽPaZ