Informácie o kvalite pitnej vody  na území okresu Rožňava v 39. kalendárnom týždni

V 39. kalendárnom týždni bolo dňa 25.09.2023 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobratých 6 vzoriek  pitnej vody z verejných vodovodov v k. ú. obcí Betliar, Henckovce, Hanková, Brdárka,  1 vzorka pitnej vody bola odobratá z individuálneho vodovodu v k. ú. obce Betliar – Zariadenie pre seniorov Zálesák.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k. ú. obcí Betliar, Henckovce, Hanková, Brdárka a z individuálneho vodovodu v k. ú. obce Betliar – Zariadenie pre seniorov Zálesák  sú v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 91/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú  ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody  a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému  zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov.

 

V Rožňave  06.10.2023                                                                                                                              Ing. Jana Hricková                                                                                                                                                             vedúca oddelenia OHŽPaZ