Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 4. a 5. kalendárnom týždni

V 4. kalendárnom týždni boli dňa 23.01.2023 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí  Pača a Krásnohorské Podhradie.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá  z verejného vodovodu v k.ú. obce  Pača je v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ), až na ukazovatele vápnik, horčík, vápnik a horčík, u ktorých bola stanovená nižšia koncentrácia ako ich odporúčané hodnoty.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Krásnohorské  Podhradie  je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

V 5. kalendárnom týždni boli dňa 30.01.2023 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 3 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí  Dedinky – Dobšinská Maša, Dedinky, Gočovo a 1 vzorka pitnej vody bola odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Dedinky – Hotel Priehrada.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k.ú. obcí Dedinky – Dobšinská Maša, Dedinky a z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Dedinky – Hotel Priehrada v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Gočovo nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemickom ukazovateli železo.

V Rožňave   09.02.2023                                                                                                                    Ing. Jana Hricková                                                                                                                                                                              vedúca odd. HŽPaZ