Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 4. kalendárnom týždni

V 4. kalendárnom týždni boli dňa 25.01.2023 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 4 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Honce, Štítnik, Slavošovce, Čierna Lehota a 1 vzorka pitnej vody bola odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce  Rochovce – Potraviny COOP Jednota.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce  Honce nie je v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ) v mikrobiologickom ukazovateli Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22o C.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k.ú. obcí Štítnik, Slavošovce, Čierna Lehota  a individuálneho vodovodu v k.ú. obce Rochovce – Potraviny COOP Jednota  sú v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

 

V Rožňave   02.02.2023                                                                                                     Ing. Jana Hricková                                                                                                                                                                                                               vedúca odd. HŽPaZ