Informácie o kvalite pitnej vody  na území okresu Rožňava v 40. –  42. kalendárnom týždni

V 40. kalendárnom týždni boli dňa 03.10.2022 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k. ú. obcí Ardovo a Dlhá Ves.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce  Ardovo nie je v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ) v mikrobiologických ukazovateľoch Escherichia coli, Koliformné baktérie, Enterokoky, Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22oC,  Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36o C a v chemickom ukazovateli horčík,  u ktorého bol stanovený nižší obsah ako jeho odporúčaná hodnota.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Dlhá Ves nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v mikrobiologickom ukazovateli Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36o C.

V 41. kalendárnom týždni boli dňa 12.10.2022 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 4 vzorky pitných vôd  z verejných vodovodov v k. ú. obcí Brzotín, Ardovo, 3 vzorky pitnej vody boli odobraté z individuálnych vodovodov v k.ú. obce Jovice.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejného vodovodu v k.ú. obce Brzotín sú v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z..

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejného  vodovodu  k.ú. obce Ardovo –nie   v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v mikrobiologických ukazovateľoch  Escheriachia coli, Koliformné baktérie a Enterokoky.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu  k.ú. obce Jovice –bytový dom č. 226 nie  je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v chemických ukazovateľoch dusičnany, voľný chlór a v senzorickom ukazovateli pach.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu  k.ú. obce Jovice – Potraviny COOP Jednota nie  je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v mikrobiologických ukazovateľoch Koliformné baktérie, Enterokoky a v  chemickom ukazovateli dusičnany.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu  k.ú. obce Jovice – Materská škola s VJM, Hlavná 35  nie  je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v chemických ukazovateľoch dusičnany, voľný chlór, železo, reakcia vody  a v senzorickom ukazovateli pach.

V 42. kalendárnom týždni bolo dňa 17.10.2022 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobratých 5 vzoriek  pitnej vody z verejných vodovodov v k. ú. obcí Čierna Lehota, Slavošovce, Markuška, Petrovo a Roštár.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov  v k. ú. obcí  Čierna Lehota, Slavošovce, Markuška, Petrovo sú v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce Roštár nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v chemickom ukazovateli železo.

V Rožňave   27.10.2022                                                                                                                                            Ing. Jana Hricková                                                                                                                                                                                     vedúca odd. HŽPaZ