Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 40. a 41. kalendárnom týždni

V 40. kalendárnom týždni boli dňa 02.10.2023 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Kunova Teplica a Gemerská Hôrka.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá  z verejného vodovodu v k.ú. obce Kunova Teplica je v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú  ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody  a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému  zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov (ďalej len „ vyhláška č. 91/2023 Z. z.“ ), až na ukazovatele horčík a draslík, u ktorých bola stanovená nižšia koncentrácia ako ich odporúčaná hodnota.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Gemerská Hôrka  je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z.z..

Dňa 04.10.2023 boli v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 3 vzorky  pitnej vody z verejných vodovodov  v k. ú. obcí Kečovo, Ardovo a Brzotín.  

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných  vodovodov  v k.ú. obcí Kečovo, Ardovo a Brzotín v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z.z..

V 41. kalendárnom týždni boli dňa 09.10.2023 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 3 vzorky  pitnej vody z verejných vodovodov v k. ú. obcí Lipovník, Krásnohorská Dlhá Lúka, Krásnohorské Podhradie  a 1 vzorka pitnej vody bola odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Lipovník – Krass s.r.o. Farma.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k.ú. obcí  Lipovník, Krásnohorská Dlhá Lúka, Krásnohorské Podhradie  v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z.z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Lipovník – Krass s.r.o. Farma nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z.z. v chemickom ukazovateli Absorbancia.

 

 

 

V Rožňave 17.10.2023                                                                                                                      Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                            vedúca odd.OHŽPaZ