Informácie o kvalite pitnej vody  na území okresu Rožňava v 40. a 41. kalendárnom týždni

V 40. kalendárnom týždni boli dňa 04.10.2021 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 3 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k. ú. obcí Brzotín,  Silica a v k.ú. mesta Rožňava.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov  v k.ú. obcí  Brzotín, Silica a v k. ú. mesta Rožňava  sú v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení Vyhlášky MZ SR č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ) až na chemický ukazovateľ horčík vo vzorkách pitných vôd odobratých z verejných vodovodov v k.ú. obce Brzotín a v k.ú. mesta Rožňava.

Dňa 06.10.2021 boli v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 3 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k. ú. obcí Dlhá Ves, Plešivec,  Gemerská Hôrka a 2 vzorky pitnej vody boli odobraté z individuálnych vodovodov v k.ú. obcí  Plešivec – Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma a Gemerská Hôrka – CRH  ( Slovensko ) a.s. SK, Rohožník – Baňa Fortuna.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov  v k.ú. obce  Dlhá Ves, Plešivec a  Gemerská Hôrka  sú v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu  v k.ú. obce  Plešivec – Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemickom ukazovateli dusičnany.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu  v k.ú. obce  Gemerská Hôrka – CRH  ( Slovensko ) a.s. SK, Rohožník – Baňa Fortuna nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v mikrobiologických ukazovateľoch Escherichia coli, Koliformné baktérie, Enterokoky, Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22oC, Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36oC  a v chemických ukazovateľoch  zákal a vodivosť.

V 41. kalendárnom týždni boli dňa 11.10.2021 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 4 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k. ú. obcí Pača,  Krásnohorské Podhradie, Lipovník a Krásnohorská Dlhá Lúka.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov  v k.ú. obce    Krásnohorské Podhradie, Lipovník a Krásnohorská Dlhá Lúka  sú v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu  v k.ú. obce  Pača nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemickom ukazovateli voľný chlór.

       

V Rožňave   21.10.2021                                                                                                                                       Ing. Jana Hricková                                                                                                                                                                                   vedúca odd. HŽPaZ