Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 40. kalendárnom týždni

V 40. kalendárnom týždni boli dňa 03.10.2022 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 4 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k. ú. obce  Brzotín, v k. ú. obce  Silica – Základná škola a Obecný úrad a v k. ú. obce Kečovo.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce  Brzotín  nie je v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ) v chemickom ukazovateli chemická spotreba kyslíka manganistanom.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k. ú. obce  Silica a v k. ú. obce  Kečovo sú v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z..

Dňa 05.10.2022 boli dobraté 3 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k. ú. obce  Vlachovo, v k. ú. obce Stratená – Chata Pelc a Obecný úrad, 1 vzorka pitnej vody bola odobratá z individuálneho vodovodu v k. ú. obce Kobeliarovo – Hospodársky dvor a 1 vzorka pitnej vody bola odobratá v rámci štátneho zdravotného dozoru z prameňa v k. ú. obce Vlachovo – nad obecným úradom.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k. ú. obce Kobeliarovo – Hospodársky dvor nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v mikrobiologických ukazovateľoch Escherichia coli, Koliformné baktérie a Enterokoky.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z prameňa v k. ú. obce Vlachovo – nad obecným úradom nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v chemickom ukazovateli reakcia vody.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k. ú. obcí Stratená – Obecný úrad a Vlachovo sú v  súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce  Stratená – Chata Pelc nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v chemickom ukazovateli Absorbancia.

 

 

V Rožňave   11.10.2022                                                                                                                                                              Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                                                                       vedúca odd. HŽPaZ