Informácie o kvalite pitnej vody  na území okresu Rožňava v 40. kalendárnom týždni

V 40. kalendárnom týždni boli dňa 02.10.2023 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 3 vzorky  pitnej vody z verejných vodovodov v k. ú. obcí Plešivec, Silická Brezová,  1 vzorka pitnej vody bola odobratá z individuálneho vodovodu v k. ú. obce Gemerská Hôrka – Dobývací priestor, Baňa Fortuna.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k. ú. obcí Plešivec, Silická Brezová sú v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 91/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú  ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody  a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému  zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov (ďalej len „vyhláška č. 91/2023 Z. z.“).

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho  vodovodu v k. ú. obce Gemerská Hôrka – Dobývací priestor, Baňa Fortuna  nie  je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z. z. v chemickom ukazovateli vodivosť.

Dňa 04.10.2023 boli v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejného vodovodu v k.ú. mesta Dobšiná. Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejného vodovodu v k. ú. mesta Dobšiná  sú v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z. z..

 

V Rožňave  11.10.2023                                                                                                                                Ing. Jana Hricková                                                                                                                                                                   vedúca oddelenia OHŽPaZ