Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava  v 40. kalendárnom týždni

V 40. kalendárnom týždni boli dňa 28.09.2020 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 4 vzorky pitných vôd, 2 vzorky pitných vôd z verejných vodovodov v k. ú. obcí Brzotín a Krásnohorská Dlhá Lúka a 2 vzorky pitných vôd z individuálnych vodovodov v k.ú. obce Jovice – Bytovka č. 226 a Jovice – Školská jedáleň, Hlavná 50, ako súčasť Materskej školy s VJM.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce Brzotín nie je v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou, v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ) v mikrobiologickom ukazovateli Koliformné baktérie.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejného vodovodu v k.ú. obce Krásnohorská Dlhá Lúka  a z individuálnych vodovodov  v k. ú. obce Jovice – Bytovka č. 226 a Jovice – Školská jedáleň, Hlavná 50, ako súčasť Materskej školy s VJM v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z..

 

 

 

V Rožňave 08.10.2020                                                                                                                                                       Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                                                              vedúca odd. HŽPaZ