Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 41. kalendárnom týždni

V 41. kalendárnom týždni bolo dňa 10.10.2022 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobratých 5 vzoriek  pitnej vody z verejných vodovodov v k. ú. obcí Krásnohorská Dlhá Lúka, Lipovník, Krásnohorské Podhradie, 2 vzorky pitnej vody boli odobraté v rámci štátneho zdravotného dozoru z verejného vodovodu v k. ú. obce Pača  a 1 vzorka pitnej vody bola odobratá z individuálneho vodovodu v k. ú. obce Lipovník – Krass, spol. s r.o. Bio Farma.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov  v k. ú. obcí  Krásnohorská Dlhá Lúka a Krásnohorské Podhradie sú v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ).

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce Pača – Potraviny Ra + To, s.r.o.  je  v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce Pača – obecný úrad nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v mikrobiologickom ukazovateli Enterokoky.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce Lipovník nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v chemickom ukazovateli absorbancia.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k. ú. obce Lipovník – Krass spol. s r.o. Bio Farma nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v mikrobiologických ukazovateľoch Escherichia coli, Enterokoky, Koliformné baktérie a v chemických ukazovateľoch chemická spotreba kyslíka manganistanom, absorbancia, železo a mangán.

V Rožňave   19.10.2022                                                                                                                           Ing. Jana Hricková                                                                                                                                                                         vedúca odd. HŽPaZ