Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 41. kalendárnom týždni

V 41. kalendárnom týždni boli dňa 05.10.2020 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitných vôd z verejných vodovodov v k. ú. obce Pača a Krásnohorské Podhradie.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce Pača nie je v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou, v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ) v ukazovateľoch vápnik, horčík, vápnik a horčík a reakcia vody.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu  v k. ú. obce Krásnohorské Podhradie nie je  v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v chemickom ukazovateli voľný chlór.

 

 

 

V Rožňave 21.10.2020                                                                                                                                                       Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                                                             vedúca odd. HŽPaZ