Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 42. – 43. kalendárnom týždni

V 42. kalendárnom týždni bolo dňa 14.10.2020 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobratých 5 vzoriek pitných vôd z verejných vodovodov v k. ú. obcí Betliar, Gemerská Poloma, Petrovo a Slavošovce.  

Analyzované vzorky pitných vôd odobraté z verejných vodovodov v k. ú. obcí Betliar a Petrovo v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou, v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ).

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce Gemerská Poloma – Základná škola  nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v chemickom ukazovateli absorbancia.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce Gemerská Poloma – Zdravotné stredisko  nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v chemických ukazovateľoch absorbancia a železo.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Slavošovce nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v mikrobiologických ukazovateľoch Escherichia coli, Koliformné baktérie, Enterokoky, Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22oC a v chemických ukazovateľoch chemická spotreba kyslíka manganistanom a absorbancia.

V 43. kalendárnom týždni bolo dňa 19.10.2020 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobratých 6 vzoriek pitných vôd, 4 vzorky pitných vôd z verejných vodovodov v k. ú. obcí Gočaltovo  Slavošovce a 2 vzorky pitných vôd z individuálnych vodovodov v k.ú. obce Gočaltovo a v k.ú. mesta Jelšava – Hotel Hrádok – SMZ Služby, a.s. Jelšava. 

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce Gočaltovo je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Slavošovce – Potraviny č. 279  nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v mikrobiologických ukazovateľoch Escherichia coli a Koliformné baktérie a v ukazovateli reakcia vody.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Slavošovce – Obecný úrad nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v mikrobiologických ukazovateľoch Escherichia coli a Koliformné baktérie a v ukazovateli reakcia vody.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Slavošovce – SHP Slavošovce a.s. nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z.  v ukazovateli reakcia vody.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k. ú. obce Gočaltovo – Flovenal s.r.o.výroba hnojív nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou  č. 247/2017 Z. z. v mikrobiologických ukazovateľoch Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22oC a Koliformné baktérie.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k. ú. mesta  Jelšava – Hotel Hrádok – SMZ Služby, a.s. Jelšava je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z..

 

V Rožňave 28.10.2020                                                                                                                                     Ing. Jana Hricková                                                                                                                                                                                                                                 vedúca odd. HŽPaZ