Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 42. a 43. kalendárnom týždni

V 42. kalendárnom týždni boli dňa 18.10.2023 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Slavošovce a Markuška.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá  z verejného vodovodu v k.ú. obce Slavošovce  je  v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú  ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody  a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému  zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov (ďalej len „ vyhláška č. 91/2023 Z. z.“ ) až na ukazovatele horčík, vápnik, horčík a vápnik, u ktorých bola stanovená nižšia koncentrácia ako ich odporúčaná hodnota.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá  z verejného vodovodu v k. ú. obce Markuška  je  v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z.z. až na ukazovateľ horčík, u ktorého bola stanovená nižšia koncentrácia ako jeho odporúčaná hodnota.

V 43. kalendárnom týždni boli dňa 23.10.2023 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 4 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Pača, Bôrka, Hrušov a v k. ú. mesta Rožňava, 1 vzorka pitnej vody bola odobratá z individuálneho vodovodu v k. ú. obce Drnava – Materská škola.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného  vodovodu v k. ú. obce Pača nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z.z. v chemickom ukazovateli reakcia vody.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k.ú. obcí Bôrka, Hrušov a v k. ú. mesta Rožňava  sú v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z.z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Drnava – Materská škola nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z.z. v mikrobiologických a biologických ukazovateľoch Escherichia coli a Koliformné baktérie.

 

V Rožňave 02.11.2023                                                                                        Ing. Jana Hricková

                                                                                                                              vedúca odd. OHŽPaZ