Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 42. kalendárnom týždn

V 42. kalendárnom týždni boli dňa 16.10.2023 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 3 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Jablonov nad Turňou, Hrhov a v k.ú. mesta Rožňava.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté  z verejných vodovodov v k.ú. obcí Jablonov nad Turňou, Hrhov  a v k.ú. mesta Rožňava   v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú  ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody  a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému  zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov (ďalej len „ vyhláška č. 91/2023 Z. z.“ ).

Dňa 18.10.2023 boli v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 4 vzorky  pitnej vody z verejných vodovodov  v k. ú. obcí Čierna Lehota, Roštár, Petrovo a Koceľovce.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných  vodovodov  v k.ú. obcí Čierna Lehota, Roštár a Petrovo v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z.z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Koceľovce nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z.z. v chemickom ukazovateli voľný chlór.

 

V Rožňave 26.10.2023                                                                                    Ing. Jana Hricková

                                                                                                                        vedúca odd.OHŽPaZ