Informácie o kvalite pitnej vody  na území okresu Rožňava v 42. kalendárnom týždni

V 42. kalendárnom týždni bolo dňa 18.10.2021 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobratých 5 vzoriek pitných vôd z verejných vodovodov v k. ú. obcí Slavošovce, Čierna Lehota, Markuška, Roštár a Petrovo.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov  v k.ú. obcí  Slavošovce, Čierna Lehota, Markuška, Roštár a Petrovo v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení Vyhlášky MZ SR č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ).

Dňa 20.10.2021 boli v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 4 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k. ú. obcí Kobeliarovo, Henckovce, Gemerská Poloma, Betliar, 1 vzorka pitnej vody bola odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce  Betliar – Zariadenie pre seniorov Zálesák a 1 vzorka vody bola odobratá v rámci štátneho zdravotného dozoru z prameňa voľne prístupného v rómskej osade v k.ú. obce Kobeliarovo.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov  v k.ú. obcí  Kobeliarovo, Gemerská Poloma  sú v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu  v k.ú. obce  Henckovce nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemických ukazovateľoch mangán a železo.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu  v k.ú. obce  Betliar nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemickom ukazovateli chemická spotreba kyslíka manganistanom.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu  v k.ú. obce  Betliar  – Zariadenie pre seniorov Zálesák  je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

Analyzovaná vzorka j vody odobratá z prameňa voľne prístupného  v k.ú. obce  Kobeliarovo nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v mikrobiologickom ukazovateli Enterokoky.

 

 

V Rožňave   09.11.2021                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                        Ing. Jana Hricková 

                                                                                                                                                                                                      vedúca odd. HŽPaZ