Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 44. a 45. kalendárnom týždni

V 44. kalendárnom týždni bola dňa 31.10.2022 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobratá 1 vzorka pitnej vody z verejného vodovodu v k. ú. mesta Rožňava, 2 vzorky pitnej vody boli odobraté z individuálnych vodovodov v k.ú. obce Drnava – zdravotné stredisko a materská škola.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. mesta  Rožňava nie je v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ) v chemickom ukazovateli voľný chlór, a v ukazovateli horčík,  u ktorého bol stanovený nižší obsah ako jeho odporúčaná hodnota.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z individuálnych vodovodov v k. ú. obce Drnava – zdravotné stredisko a materská škola sú v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z..

Dňa 02.11.2022 boli v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 4 vzorky pitnej vody z verejných  vodovodov v k.ú. obcí Betliar, Vyšná Slaná,  Rejdová a v k.ú. mesta Dobšiná.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov dňa 02.11.2022 sú v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z.

V 45. kalendárnom týždni boli dňa 07.11.2022 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 4 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k. ú. obce Dlhá Ves, Gemerská Hôrka, Plešivec, 1 vzorka pitnej vody bola odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Gemerská Hôrka – Baňa Fortuna, Danucem Slovensko a.s. Rohožník.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Gemerská Hôrka – Baňa Fortuna, Danucem Slovensko a.s. Rohožník nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v chemickom ukazovateli vodivosť.

 

 

 

V Rožňave  16.11.2022                                                                                         Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                   vedúca odd. HŽPaZ