Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 44. kalendárnom týždni

V 44. kalendárnom týždni boli dňa 26.10.2020 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 4 vzorky pitných vôd, 3 vzorky pitných vôd z verejných vodovodov v k. ú. obcí Henckovce, Kobeliarovo a v k.ú. mesta Dobšiná a 1 vzorka pitnej vody z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Kobeliarovo – Hospodársky dvorPD Vlachovo.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k. ú. obce Kobeliarovo a v k. ú. mesta Dobšiná v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou, v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ).

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Henckovce nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v chemických ukazovateľoch chemická spotreba kyslíka manganistanom a železo.

Analyzovaná  vzorka  pitnej  vody  odobratá  z  individuálneho vodovodu v k.ú. obce

Kobeliarovo – Hospodársky dvorPD Vlachovo  nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v chemickom ukazovateli chemická spotreba kyslíka manganistanom.

 

V Rožňave 04.11.2020                                                                                                                                                         Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                                                            vedúca odd. HŽPaZ