Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 44. kalendárnom týždni

Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 44. kalendárnom týždni

 

V 44. kalendárnom týždni boli dňa 28.10.2019 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 3 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Slavošovce, Roštár Čierna Lehota.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k.ú. obcí Slavošovce a Roštár sú v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou      ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z.z. “ ).

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Čierna Lehota nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemických ukazovateľoch reakcia vody a železo.

V rámci kontrolného odberu boli dňa 28.10.2019 odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejného vodovodu v k.ú. obce Rozložná. Obe analyzované vzorky pitnej vody nie sú v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z., v mikrobiologických ukazovateľoch Escherichia coli, Koliformné baktérie, Enterokoky a Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 oC.

 

V Rožňave 06.11.2019

Ing. Jana Hricková

vedúca odd. HŽPaZ