Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 45. – 46. kalendárnom týždni

V 45. kalendárnom týždni boli dňa 02.11.2020 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitných vôd z verejných vodovodov v k. ú. obcí Jablonov nad Turňou a Hrhov.  

Analyzované vzorky pitných vôd odobraté z verejných vodovodov v k. ú. obcí Jablonov nad Turňou a Hrhov nie v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou, v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ) v chemickom ukazovateli horčík.

V 46. kalendárnom týždni boli dňa 09.11.2020 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 4 vzorky pitných vôd z verejných vodovodov v k. ú. obcí Kobeliarovo, Roštár, Čierna Lehota a v k.ú. mesta Rožňava.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k. ú. obcí Kobeliarovo,  Roštár a v k. ú. mesta Rožňava v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Čierna Lehota nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v chemickom ukazovateli železo.

V uvedenom kalendárnom týždni boli odobraté 2 kontrolné vzorky z verejného vodovodu v k. ú. obce Henckovce.    Analyzované vzorky pitnej vody sú v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z..

 

 

 

 

 

 

V Rožňave 20.11.2020                                                                                                                                            Ing. Jana Hricková                                                                                                                                                                                                                                 vedúca odd. HŽPaZ