Informácie o kvalite pitnej vody  na území okresu Rožňava v 45. kalendárnom týždni

V 45. kalendárnom týždni boli dňa 08.11.2021 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 4 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k. ú. mesta Dobšiná a mesta Rožňava a v k. ú. obcí  Rejdová a Vyšná Slaná.

            Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov  v  k. ú. mesta Dobšiná a mesta Rožňava a v k. ú. obcí  Rejdová a Vyšná Slaná v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení Vyhlášky MZ SR č. 97/2018 Z. z..

V rámci štátneho zdravotného dozoru bola odobratá 1 vzorka vody   z prameňa voľne prístupného v rómskej osade v k.ú. obce Henckovce.

Analyzovaná vzorka vody odobratá z prameňa voľne prístupného  v k.ú. obce  Henckovce nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v mikrobiologických ukazovateľoch Escherichia coli, Koliformné baktérie a Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22oC.

 

 

V Rožňave   18.11.2021

 

                                                                                                                                                                      Ing. Jana Hricková                                                                                                                                                                                                         vedúca odd. HŽPaZ