Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 45. kalendárnom týždni

V 45. kalendárnom týždni bola dňa 6.11.2023 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobratá  1 vzorka  pitnej vody z verejného vodovodu v k. ú. obce Gemerská Poloma, 3 vzorky vody boli odobraté v rámci štátneho zdravotného dozoru z prameňov voľne prístupných obyvateľom v k. ú. mesta Rožňava – prameň na ul. Sama Czabána a prameň na ul. Záhradnícka a v k. ú. obce Vlachovo – prameň nad Obecným úradom.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce Gemerská Poloma nie je v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 91/2023 Z. z. ktorou sa ustanovujú  ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody  a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému  zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov (ďalej len „ vyhláška č. 91/2023 Z. z.“ ) v chemickom ukazovateli absorbancia.

Analyzovaná vzorka vody odobratá z prameňa voľne prístupného obyvateľom  mesta Rožňava –  Prameň na ul. Sama Czabána nie je  v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z. z. v mikrobiologických ukazovateľoch Escherichia coli, Koliformné baktérie, Črevné enterokoky, Kultivovateľné mikroorganizmy  pri 22oC a v ukazovateli  reakcia vody.

Analyzovaná vzorka vody odobratá z prameňa voľne prístupného obyvateľom  mesta Rožňava – Prameň na ulici Záhradnícka nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z. z. v mikrobiologických ukazovateľoch Escherichia coli, Koliformné baktérie, Črevné enterokoky a Kultivovateľné mikroorganizmy  pri 22oC.

Analyzovaná vzorka vody odobratá z prameňa voľne prístupného obyvateľom   obce Vlachovo nad obecným úradom nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z. z. v ukazovateli reakcia vody.

Dňa 9.11.2023 v rámci štátneho zdravotného dozoru bola odobratá 2 vzorky pitnej vody z verejného vodovodu v k. ú.obce Bretka.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce Bretka- Materská škôlka nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z. z. v chemickom ukazovateli voľný chlór.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce Bretka- Obecný úrad nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z. z. v chemickom ukazovateli voľný chlór a v senzorickom ukazovateli pach.

 

 

 

 

V Rožňave  16.11.2023                                                                                            Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                 vedúca oddelenia OHŽPaZ