Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava  v  45. kalendárnom týždni

V 45. kalendárnom týždni boli dňa 02.11.2020 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitných vôd z verejných vodovodov v k. ú. obcí Bôrka a Lúčka.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou, v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z..

 

 

 

V Rožňave 10.11.2020                                                                                                                                                     Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                                                    vedúca odd. HŽPaZ