Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 46. – 47. kalendárnom týždni

V 46. kalendárnom týždni boli dňa 11.11.2019 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obce Hrušov a v k. ú. mesta Rožňava.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov sú v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou ( ďalej len„ vyhláška č. 247/2017 Z.z. “ ).

Dňa 13.11.2019 boli v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 3 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú obcí Vlachovo, Henckovce, Gemerská Poloma a 1 vzorka pitnej vody bola odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. mesta Dobšiná – Kovostroj a.s., Cípová.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Vlachovo je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce Henckovce nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v mikrobiologických ukazovateľoch Escherichia coli, Koliformné baktérie a Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22oC.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce Gemerská Poloma nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemických ukazovateľoch chemická spotreba kyslíka manganistanom a absorbancia.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k. ú. mesta Dobšiná z objektu administratívnej budovy  Kovostroj a.s., Cípová nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v mikrobiologickom ukazovateli Koliformné baktérie.

Dňa 14.11.2019 boli v rámci štátneho zdravotného dozoru odobraté 3 vzorky pitnej vody z verejného vodovodu v k.ú mesta Dobšiná – Základná škola, Zimná 190, školská jedáleň – kuchyňa, Vyše mesta ( Hámor ) rodinný dom č.1201 a Materská škola, SNP 562 – školská jedáleň – kuchyňa .

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá objektu Základnej školy, Zimná 190, školská jedáleň – kuchyňa nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v biologickom ukazovateli Abiosestón a v chemických ukazovateľoch voľný chlór a zákal.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá objektu rodinného domu č. 1201, Vyše mesta nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. chemickom ukazovateli zákal.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá objektu Materskej školy, SNP č.562, školská jedáleň –  kuchyňa nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v biologickom ukazovateli Abiosestón a chemických  ukazovateľoch voľný chlór a zákal.

V 47. kalendárnom týždni bola dňa 18.11.2019 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobratá 1 vzorka pitnej vody z verejného vodovou v k.ú. obce Kunová Teplica, 3 vzorky pitnej vody z individuálnych vodovodov v k.ú. obce Pašková  – Obecný úrad – výdajná školská jedáleň pre MŠ, Materská škola s VJMumývarka a Rómska osada –  studňa.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Kunová Teplica nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v mikrobiologickom ukazovateli Enterokoky.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z individuálnych vodovodov v k.ú. obce Pašková z objektu obecného úradu a z objektu materskej školy nie sú v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v mikrobiologickom ukazovateli Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22oC a v chemickom ukazovateli absorbancia.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá zo studne hromadného zásobovania v k.ú. obce Pašková v rómskej osade nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v mikrobiologických ukazovateľoch Koliformné baktérie, Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22oC a Clostridium perfinngens.

Dňa 18.11.2019 boli v rámci štátneho zdravotného dozoru odobraté 2 vzorky  pitnej vody z verejného vodovodu v k.ú. mesta Dobšiná – Mestský úrad – kancelária a Vyše mesta ( Hámor ) rodinný dom č.1201.

Obe analyzované vzorky pitnej vody nie sú v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemickom ukazovateli voľný chlór.

 

V Rožňave 29.11.2019

Ing. Jana Hricková
vedúca odd. HŽPaZ