Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 46. kalendárnom týždni

V 46. kalendárnom týždni boli dňa 17.11.2022 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 3 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k. ú. obcí Stratená, Stratená, časť Dobšinská Ľadová Jaskyňa a v k. ú. mesta Rožňava,  2 vzorky pitnej vody boli odobraté z individuálnych vodovodov v k.ú. obcí Dedinky – Hostinec PELLE a Stratená, časť Dobšinská Ľadová Jaskyňa – Chata Ľadová.

Analyzované vzorky pitných vôd odobraté z verejných vodovodov v k.ú. obce Stratená a  v k.ú. mesta Rožňava a individuálnych vodovodov sú v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ).

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Stratená, časť Dobšinská Ľadová Jaskyňa nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v mikrobiologickom ukazovateli Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22oC.

V Rožňave  29.11.2022                                                                                                                                                Ing. Jana Hricková                                                                                                                                                                                                                         vedúca odd. HŽPaZ