Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 46. kalendárnom týždni

V 46. kalendárnom týždni boli dňa 14.11.2022 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 3 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k. ú. obcí Bretka, Bohúňovo a Kunová Teplica.

Analyzované vzorky pitných vôd odobraté z verejných vodovodov sú v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z..

 

V Rožňave  24.11.2022                                                                                                                            Ing. Jana Hricková                                                                                                                                                                                                                   vedúca odd. HŽPaZ