Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 47. – 48. kalendárnom týždni

V 47. kalendárnom týždni boli dňa 18.11.2020 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitných vôd z verejných vodovodov v k. ú. obcí Kunová Teplica a Bretka.  

Analyzované vzorky pitných vôd odobraté z verejných vodovodov v k. ú. obcí Kunová Teplica a Bretka v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou, v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ).

V 48. kalendárnom týždni boli dňa 23.11.2020 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 4 vzorky pitných vôd,  z verejných vodovodov 3 vzorky pitných vôd v k. ú. obcí Betliar, Stratená, Stratená – časť Dobšinská Ľadová Jaskyňa a 1 vzorka pitnej vody z individuálneho vodovodu v k. ú. obce Stratená – časť Dobšinská Ľadová Jaskyňa – Drevostavby D.Ľ.J. s.r.o..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Betliar nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v chemickom ukazovateli železo.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejného vodovodu v k. ú. obce Stratená Stratená – časť Dobšinská Ľadová Jaskyňa z individuálneho vodovodu  v k. ú. obce Stratená – časť Dobšinská Ľadová Jaskyňa Drevostavby D.Ľ.J. s.r.o. v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z..

Dňa 25.11.2020 boli v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 4 vzorky pitných vôd, 1 vzorka pitnej vody bola odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce Silica, 3 vzorky pitných vôd boli odobraté z individuálnych vodovodov v k.ú. obcí Kunová Teplica – Penetta Group, Gorkého 3, Bratislava, Pašková – Obecný úrad – VŠJ pre MŠ, Pašková – Materská škola.

V rámci štátneho zdravotného dozoru bola dňa 25.11.2020 odobratá 1 vzorka pitnej vody zo studne  hromadného zásobovania v rómskej osade Obce Pašková.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce Silica nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v mikrobiologických ukazovateľoch Escherichia coli, Koliformné baktérie a Enterokoky.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Kunová Teplica – Penetta Group, Gorkého 3, Bratislava je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Pašková – Obecný úrad – VŠJ pre MŠ nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v chemických ukazovateľoch CHSKMn a absorbancia.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Pašková – Materská škola nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v chemickom ukazovateli dusičnany.

Analyzovaná vzorka vody odobratá  zo studne hromadného zásobovania v rómskej osade Obce Pašková nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v mikrobiologických ukazovateľoch Koliformné baktérie a Kultiviovateľné mikroorganizmy pri 220 C.

 

V Rožňave 04.12.2020                                                                                                                                            Ing. Jana Hricková                                                                                                                                                                                                                             vedúca odd. HŽPaZ