Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 47. kalendárnom týždni

V 47. kalendárnom týždni boli dňa 21.11.2022 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 3 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k. ú. obcí Lúčka, Bôrka a Čučma.

Analyzované vzorky pitných vôd odobraté z verejných vodovodov v k.ú. obcí Lúčka a Čučma sú v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ).

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Bôrka nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v chemickom ukazovateli voľný chlór.

 

V Rožňave  02.12.2022                                                                                                                                       Ing. Jana Hricková                                                                                                                                                                                   vedúca odd. HŽPaZ