Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 47. kalendárnom týždni

V 47. kalendárnom týždni boli dňa 18.11.2020 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 3 vzorky pitných vôd, 2 vzorky pitných vôd z individuálnych  vodovodov v k. ú. obce Čoltovo – Potraviny č.155, Čoltovo – Pekáreň 161 a 1 vzorka vody z prameňa hromadného zásobovania v k.ú. obce Bretka – RO – výtokový stojan.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k. ú. obce Čoltovo – Potraviny č.155 nie je v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou, v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ) v mikrobiologických ukazovateľoch Escherichia coli, Koliformné baktérie a Enterokoky.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k. ú. obce Čoltovo – Pekáreň č.161 nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v mikrobiologických ukazovateľoch Escherichia coli, Koliformné baktérie a Enterokoky.

Analyzovaná vzorka vody odobratá z prameňa hromadného zásobovania v k.ú. obce Bretka – RO – výtokový stojan  je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z..

 

 

V Rožňave 27.11.2020                                                                                                                                Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                                    vedúca odd. HŽPaZ