Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 48. – 50. kalendárnom týždni

V 48. kalendárnom týždni boli dňa 27.11.2019 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 3 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Gemerská Poloma a Pača.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejného vodovodu v k.ú. obce Gemerská Poloma sú v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z.z. “ ).

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Pača nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemickom ukazovateli reakcia vody.

Dňa 25.11.2019 boli v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obce Nižná Slaná, Nižná Slaná – závod a v k.ú. mesta Dobšiná.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Nižná Slaná, Nižná Slaná – závod nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemickom ukazovateli horčík.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. mesta Dobšiná nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemických ukazovateľoch horčík, horčík a vápnik.

Dňa 02.12.2019 boli v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 4 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Čierna Lehota, Slavošovce, Roštár a Kobeliarovo.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Čierna Lehota nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemickom ukazovateli železo.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k.ú. obcí Slavošovce, Roštár a Kobeliarovo sú v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

V dňoch 25.11.2019 a 02.12.2019 bolo v rámci štátneho zdravotného dozoru odobratých 5 vzoriek pitnej vody z verejného vodovodu v k.ú. mesta Rožňava, z toho 3 vzorky z objektu RÚVZ Rožňava, 1 vzorka z objektu Lekáreň POLI-PHARMA a 1 vzorka z objektu Svet zdravia, a.s., Nemocnica s poliklinikou Rožňava.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejného vodovodu v k.ú. mesta Rožňava – z objektu Lekáreň POLI-PHARMA a z objektu Svet zdravia a.s., Nemocnica s poliklinikou Rožňava sú v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejného vodovodu v k.ú. mesta Rožňava – z objektu RÚVZ Rožňava nie sú v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemickom ukazovateli olovo.

V Rožňave 11.12.2019

Ing. Jana Hricková
vedúca odd. HŽPaZ