Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 48. kalendárnom týždni

V 48. kalendárnom týždni bolo dňa 28.11.2022 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobratých 7 vzoriek pitných vôd z verejných vodovodov v k. ú. obcí Stratená, časť Dobšinská Ľadová Jaskyňa, Koceľovce, Ochtiná, Štítnik, Rozložná a Honce .

Analyzované vzorky pitných vôd odobraté z verejných vodovodov v k. ú. obcí Koceľovce, Ochtiná, Štítnik, Rozložná a Honce sú v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ).

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce Stratená, časť Dobšinská Ľadová Jaskyňa – Turisticko-informačné centrum nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v mikrobiologickom ukazovateli Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22oC.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce Stratená, časť Dobšinská Ľadová Jaskyňa – Pošta nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v mikrobiologických a biologických ukazovateľoch Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22oC a Abiosestón.

 

V Rožňave  09.12.2022                                                                                               Ing. Jana Hricková                                                                                                                                                                                                                   vedúca odd. HŽPaZ